شعار سال 1398

پیگیری وضعیت

 

اطلاع رسانی

مشخصات کارخانجات آرد استان
نام کارخانه محل نوع تولید آرد ظرفیت اسمی تکنولوژی سهمیه ماهانه میانگین بودجه در سال 87 شروع بهره برداری کارخانه سبوس گرفته ستاره نول آسیابان شهرک صنعتی شماره 2 × × × 210000 تن بولر آلمان 7500 تن 2 83/8/28 خاتم روبروی شهرک نامجو × × 90000 تن اکراین-ایران 5000 تن 2 79/11/17 صدف نرسیده به شهرک صنعتی شماره 2 × × 33000 تن روسیه 2300 تن 2 81/3/20 طالقانی رودان رودان بعداز پمپ
نحوه ایجاد عاملیت قندوشکر وبرنج
نحوه ایجاد عاملیت قندوشکر وبرنج:1) ازارائه درخواست به سازمان بازرگانی استان .2)اخذ معرفی نامه صادره ازسوی سازمان بازرگانی استان .3)ارائه به شرکت غله وخدمات بازرگانی .4)بازدید ازمحل کسب ودارابودن شرایط عاملیت ازحیث مغازه ونیاز محله پروانه کسب .5) ارائه ضمانتنامه ( ضامن وسفته ).6) تحویل تنخواه گردان سهمیه .
شرایط احداث نانوایی صنعتی شهری
1- شرایط احداث نانوایی1- نانوایی صنعتی شهری1-1- مراجعه به شرکت وارائه درخواست کتبی جهت راه اندازی نان صنعتی1-2- ارسال درخوایت به شرکت بازرگانی دولتی ایران جهت طرح درکمیته بررسی به درخواست متقاضیان نان صنعتی1-3- صدور مجوز احداث توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران (کمیته فوق الذکر)1-4- مراجعه متقاضی به سازمانهای ذیربط جهت اخذ موافقت اصولی، جواز تاسیس وتهیه زمین1-5- ارائه مجوزهای اخذ شده ردیف 4-1 به شرکت غله وخدمات بازرگانی منطقه6 (هرمزگان)1-6- مراجعه به شرکتهای سازنده ماشین آلات
شرایط احداث نانوایی روستایی
2- نانوایی روستایی1-2- معرفی فرمانداری به همراه تائیدیه بخشداری منطقه و شورای اسلامی روستا که به تائید اهالی روستا مبنی بر انتقال آرد به نانوایی رسیده باشد ، از سوی متقاضی جهت اقدامات بعدی.2-2- اعلام موافقت شرکت غله وخدمات بازرگانی منطقه6 (هرمزگان) به فرمانداری شهرستان مربوطه و (صدور مجوز) برای واحد مورد نظر جهت تهیه نقشه ساختمانی ،صدور پروانه ساختمانی وتعهد نصب دستگاه پخت با حرارت غیر مستقیم3-2- اعلام فرمانداری ونمایندگی این شرکت در شهرستان مربوطه مبنب بر اتمام مراحل ساخت وساز، تائیدیه مرکز
شرایط احداث نانوایی آزادپزی
3- نانوایی آزاد پزی1-3- مراجعه به شرکت وارائه درخواست کتبی2-3- طرح درخواست متقاضی در جلسه کارگروه متشکل از نمایندگان شرکت غله، استانداری، فرمانداری، سازمان بازرگانی، اتحادیه نانوایی3-3- ابلاغ به متقاضی جهت راه اندازی نانوایی آزادپز پس از تائیدیه کارگروه فوق به همراه اعلام به اتحادیه جهت صدور پروانه کسب و صدور اصناف کارت ومرکز بهداشت جهت اخذ گواهی بهداشت وتائید نقشه ساختمانی4-3- مراجعه به شرکت وارائه گزارش اتمام کار5-3- بازدید از واحد نانوایی به اتفاق نمایندگان ردیف26-3- درصورت تائید گزارش
نحوه فروش کالاهای اساسی کالابرگی
نحوه فروش کالاهای اساسی کالابرگی :1)براساس نیاز محله سهمیه ای به عنوان تنخواه گردان تخصیص میگردد.2) درخواست جهت شناسائی عامل ازطریق سیستم مکانیزه بانک صادرات وصدورکارت عاملیت .3) تعریف مقدارسهمیه ازسوی شرکت غله به سیستم مکانیزه صادرات.4) مراجعه به بانک صادرات وواریزوجه وصدورحواله .5) مراجعه به شرکت غیروصدوربرگ فروش وحواله انبار.6) مراجعه به انباروتحویل کالا.
نحوه فروش آرد
نحوه فروش آرد1- خبازی شهری1-1- مراجعه متصدی نانوایی به بانک ملت و واریز وجوه آرد، کیسه وکرایه حمل2-1 ارائه کارت شناسه جام جهت دریافت سهمیه آرد ماه آتی از طریق شرکت حمل ونقل خلیج فارس شعبه هرمزگان3-1- اخذ گزارش چگونگی واریز بهاء آرد نانوایان از سایت بانک ملت4-1- در صورت تائید ردیف 3-1معرفی به شرکت حمل ونقل خلیج فارس جهت تحویل سهمیه آرد واحد نانوایی 2- خبازی روستاییخرید سهمیه آرد خبازی روستایی توسط سازمان تعاون روستایی شهرستان انجام وتحویل واحد مربوطه میگردد.3- فروش آرد خام به مراکز دولتی1-3-

پیوندها

نظرسنجی

کیفیت خدمات شرکت غله منطقه شش را چگونه ارزیابی می کنید؟
  •  
  •  
  •  
  •