شعار سال 1398

پیگیری وضعیت

 

مجوزها و آئین نامه ها

تغییر نوع ماشین آلات پخت
تغییر نوع ماشین آلات پختمراحل انجام کار:1- بازدید کارشناسان شرکت غله –فرمانداری و اتحادیه نانوایان از واحدهای پخت 2- اعلام به واحد‌ها به ترتیب اولویت قدمت دستگاه جهت مراجعه به شرکت غله 3- مراجعه متقاضی به شرکت و تکمیل فرم درخواست 4- بازدید کارشناس شرکت از واحد نانوایی و ارائه گزارش مبنی بر توجیه پذیر بودن تغیر ماشین آلات5- بازدید کارشناس فرمانداری و اتحادیه از واحد نانوایی و ارائه گزارش مبنی بر توجیه پذیر بودن تغیر ماشین آلات6- صدور مجوز تغییر ماشین آلات توسط شرکت
جابجائی نانوایی
جابجائی نانوایی:مراحل انجام کار:1- مراجعه متقاضی به شرکت و تکمیل فرم درخواست انتقال واحد2- بازدید کارشناس شرکت ازمحل قبلی و محل مورد تقاضا و ارائه گزارش کارشناسی مبنی بر نیاز منطقه جدید به نانوایی3- بازدید کارشناس فرمانداری از قبلی و محل مورد تقاضا و ارائه گزارش کارشناسی مبنی بر نیاز منطقه جدید به نانوایی4- بازدید نماینده اتحادیه از محل قبلی و محل مورد تقاضا و ارائه گزارش کارشناسی مبنی بر نیاز منطقه جدید به نانوایی5- طرح در کمسیون تعزیرات آرد و نان شهرستان به ریاست فرماندار6- صدور مجوز
تغییر نوع پخت نان
تغییر نوع پخت نان:مراحل انجام کار:1- مراجعه متقاضی به شرکت و تکمیل فرم درخواست مربوطه 2- بازدید کارشناس شرکت از واحد و ارائه گزارش کارشناسی مبنی بر توجیه پذیر بودن تغییر نوع پخت3- بازدید کارشناس فرمانداری از واحد و ارائه گزارش کارشناسی مبنی بر توجیه پذیر بودن تغییر نوع پخت4- بازدید کارشناس اتحادیه از واحد و ارائه گزارش کارشناسی مبنی بر توجیه پذیر بودن تغییر نوع پخت5- طرح در کمیسون تعزیرات آرد و نان شهرستان به ریاست فرماندار6- صدور مجوز تغییر نوع پخت توسط شرکت

پیوندها

نظرسنجی

کیفیت خدمات شرکت غله منطقه شش را چگونه ارزیابی می کنید؟
  •  
  •  
  •  
  •