شعار سال 1398

پیگیری وضعیت

 

واحدها

 • رئوس و عمده فعالیتهای اداره توزیع:

  1-تهیه و تامین کالاهای اساسی ار جمله قند و شکر و برنج از کارخانجات داخلی و از خرید خارجی
  2-توزیع کالاهای اساسی (کالابرگ) پس از اعلام آن توسط ستاد بسیج اقتصاد کشور
  3-تهیه و تامین و توزیع اقلام سهمیه کالا ی مراکز اموزشی استان از جمله قند و شکرو برنج و روغن
  4- تهیه و تامین و توزیع کالاها جهت تنظیم بازار از جمله روغن حبوبات (عدس –نخود –لپه-لوبیا و مرغ و غیره)
  5-تهیه و توزیع دفترچه دانش آموزی استان
  6-نگهداری حسابهاس فروش و تسویه حساب با شرکت بازرگانی دولتی
  7-تهیه و تنظیم صورت گردش کالا برای هر کالا بصورت جداگانه و تسویه حساب با واحدهای مالی شرکت بازرگانی دولتی ایران

 •  

  1-    تقسیم وارجاع کار وصدور دستور وراهنمائی‌های لازم به کارکنان تحت سرپرستی
  2-    انجام بررسی‌های لازم در مواردی از قبیل تشکیلات وروشها – آموزش وطبقه بندی مشاغل کارکنان با هماهنگی مقام مافوق
  3-    بررسی ومطالعه قوانین ومقررات استخدامی واظهارنظر در تطابق نحوه اجرای ضوابط مورد عمل
  4-    اتخاذ تدابیر لازم بمنظور پیشرفت وبهبود امورجاری واحد مربوطه با نظر مقام مافوق
  5-    تماس مستقیم ومدام با اداره کل کار محل در مورد هماهنگی‌های لازم در خصوص کارکنان تابع قانون کار
  6-    شرکت در جلسات هیات تشخیص وحل اختلاف اداره کل محل
  7-    نظارت دراجرای خط مشی تعیین شده توسط شرکت متبوع در مورد برنامه‌های مربوطه واتخاذ تدابیر لازم بمنظور حسن اجرای هدفهای مورد نظر
  8-    شرکت در جلسات وکمیسیون‌ها ی مربوطه
  9-    تهیه و تنظیم گزارشات لازم وارسال آن جهت مقام مافوق
  10-    اظهار نظر در مورد امورمختلف سایر واحدها در حدود وظائف محوله حسب دستور وارجاع مقام مافوق
  11-    مشورت وتهیه وتنظیم برنامه‌های مختلف بمنظور هماهنگ نمودن کار مسئولان مربوطه
  12-    رسیدگی به پیشنهادات وتقاضاهای واصله مربوط به اموراستخدام
  13-    تعیین شرح وظائف کارکنان با هماهنگی مقام مافوق
  14-    تامین نیازهای پرسنلی
  15-    رسیدگی ومشارکت در خصوص انجام اموررفاهی کارکنان
  16-    تهیه جداول ونمودارهای مختلف در خصوص تشکیلات وچارت سازمانی شرکت
  17-    تهیه انواع واقسام پیش نویس‌ها طبق دستور مقام مافوق
  18-    نظارت وسرپرستی فعالتیهای عوامل وکارکنان تحت سرپرستی درواحدهای دبیرخانه – کارگزینی – خدمات ونگهبانی
  19-    مشارکت وهمکاری در تعیین نیازهای آموزشی کارکنان بمنظور معرفی آنان به مراکز آموزشی
  20-    اقدامات لازم وعاجل در خصوص پوشش انواع بیمه کارکنان از قبیل ( بیمه عمر – بیمه حوادث ، بیمه درمان تکمیلی )
  21-    پیگیری واقدامات لازم در جهت اخذ تائیدیه‌های مربوط به ارزش مدارک تحصیلی و پایان خدمات وظیفه وجبهه پرشنل مشمول
  22-    مشارکت وهمکاری با سرپرستان ومسئولان سایر واحدها در تهیه وتنظیم  انواع پیش نویسها بمنظور پاسخ به مکاتبات با سایر سازمانهای ودستگاههای برون سازمانی ، حسب تقاضای واحد مربوطه ویا ارجاع ودستورمقام مافوق
  23-    صدور کلیه احکام کارگزینی از قبیل ( ارتقاء گروه – تغییر شغل – برقراری فوق العاده‌های عائله مندی – اولاد وغیره)
  24-    تهیه وتنظیم گزارشات مربوط به ورود وخروج پرسنل به محل کار ونظارت بر کار متصدیان حضورغیاب
  25-    صدور انواع احکام مرخصی ( استعلاجی – استحقاقی – بدون حقوق )
  26-    صدور انواع احکام ماموریت ، انتقال ، بازنشستگی ، ضریب افزایش حقوقی و...
  27-    تهیه وتنظیم آگهی وشرایط مناقصات مرتبط با تامین نیروی انسانی وتامین سرویس ایاب وذهاب کارکنان
  28-    تهیه وتنظیم دستورالعمل مربوط به اعطای تسهیلات وام ضروری به کارکنان باتوجه به ضوابط ومقررات مربوطه با هماهنگی سایر واحدها وحسب نظر مقام مافوق
  29-    پیگیری در جهت اخذ انواع مجوزهای استخدامی ( قرارداد کار معین – پیمانکاری ) وهمچنین تمدید قراردادهای کارکنان شاغل حسب ضوابط ومقررات مربوطه
  30-    تهیه وتنظیم قرارداد همکاری فیمابین شرکت با مشاور عقیدتی – فرهنگی – اسلامی وامام جماعت بمنظور اقامه نماز جماعت
  31-    انجام سایر امورمربوطه متناسب با وظائف ومسئولیتهای محوله در حوزه اموراداری شرکت حسب دستور وارجاع مقام فوق

 • 1-    بررسی وصدور ونگهداری اسناد مالی صادره وثبت در سیستم مکانیزه جهت ارائه وتهیه صورتهای مالی 


  2-    بررسی وپرداخت هزینه‌های کشتیهای وارداتی حامل کالاهای اساسی از مرحله واریز وجه از مرکز بعنوان تنخواه گردان بحساب شرکت وصدور اسناد هزینه‌های به تفکیک شامل حقوق گمرکی ، عوارض بندری ، دیماند بندری ، دیماند گمرکی وسایر هزینه‌ها ودرمرحله بعد پیگیری واریزی مبالغ از طریق اداره ترخیص وجمع آوری مدارک مثبته وارسال آن به تفکیک کالاهای واردتی به امورمالی شرکت بازرگانی دولتی ومنظور نمودن بـــه حسابهـای فی مابین 


  3-    پرداخت حقوق ومزایای کارکنان براساس احکام صادره از سوی اموراداری وابلاغهای احکام اصلاحی ومحاسبه احکام ماموریت واضافه کاری وسایر مزایای متعلق به پرسنل وکسر کروسات قانونی وواریز بحسابهای مربوط


  4-    پرداخت حقوق ومزایای بازنشستگان وموظفین شرکت براساس احکام صادره از سوی سازمان بازنشستگی وپیگیری مطالبات نامبردگان از شرکت بازرگانی دولتی وارسال مدارک مثبته جهت منظور نمـودن در حسابهــای فی مابین


  5-    پرداخت هزینه‌های جاری از قبیل خرید لوازم وملزومات اداری ، سوخت ، برق وآب وتلفن و 000 در واحدهای عملیاتی وغیر عملیاتی پس از طی مراحل طبق مقررات شرکت وبراساس دستورالعملهای ابلاغی 


  6-    پرداخت ونگهداری اسناد هزینه‌های مربوط به خرید کالاهای اساسی از جمله گندم مازاد برنیاز کشاورزان منطقه تحویل درانبارهای ملکی وکارخانجات آرد استان 


  7-    پرداخت وبررسی هزینه‌های مربوط به دستمزد آسیابانی وحمل گندم به کارخانجات آرد سازی وفروش آرد وسبوس گندم دراستانهای هرمزگان وکرمان 


  8-    بررسی ونگهداری حسابهای درآمدی شرکت از جمله قراردادهای کارگزاری ، ترخیص کالا ، توزیع وفروش واجاره محل وارائه گزارش وصدور صورتحساب به شرکت بازرگانی دولتی جهت اخذ مبالغ مندرج در قراردادهای منعقده


  9-    بررسی ونگهداری وپرداخت هزینه‌های حسابهای طرحهای عمرانی ومستحدثات ملکی جهت بازسازی وتعمیرات ساختمانها وانبارهای شرکت براساس اعتبارات ابلاغی سالانه وتنظیم سند وجمع آوری اسناد مثبته وارسال به واحدهای مربوطه وامورمالی در مرکز ومنظور نمودن به حسابهای فی مابین 


  10-    تهیه وتنظیم صورتهای مالی ومالیاتی وارائه وپاسخگوئی به هیات مدیره وسازمانهای نظارتی از جمله سازمان حسابرسی بعنوان بازرسی قانونی شرکت ودیوان محاسبات وسایر سازمانهای مربوطه 


  11-    تنظیم بودجه سالانه وبودجه اصلاحی شرکت وارائه به امورمجامع وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی وپیگیری بودجه شرکت تا تصویب نهائی 


  12-    نگهداری وبررسی حسابهای دارائیهای ثابت شرکت وثبت افزایش وکاهش واستهلاکهای مربوط در حسابهای شرکت 


  13-    نگهداری وبررسی حسابهای جنسی موجود کالاهای اساسی درانبارهای شرکت وانجام عملیات انبارگردانی سالانه کالاهای فوق از جمله گندم وبرنج وقندوشکروروغن


  14-    نگهداری وبررسی حسابهای شرکتهای تابعه از جمله کرمان وبعثت کرج وپیگیری اسناد هزینه‌های شرکتهای فوق وارسال تنخواه مورد نیاز آن واحدها


  15-     شرکت درکمیسیون معاملات در خصوص مناقصه‌ها ومزایده‌های شرکت وعضویت در کمیسیون مالی وحفاظتی انبار وکمیسیون انبارگردانی شرکت ثبت وپیگیری سپرده‌های مکسوره از پیمانکاران وهمچنین کسر شده از حسابهای شرکت در حسابهای شرکت واعلام به خزانه جهت اخذ شماره بستانکاری جهت اعاده سپرده به ذینفعان  وانجام سایر امورمحوله از سوی هیات مدیره ومدیرعامل براساس قوانین ومقررات

 • الف- ماموریت


  ارائه خدمات مشورتی در زمینه‌های حقوقی، قضایی وثبتی به کلیه واحدهای شرکت ودفاع از حقوق ومنافع ومصالح شرکت در محاکم ومراجع مختلف وایجاد هماهنگی در اتخاذ مواضع حقوقی، با ملحوظ نمودن اصول وموازین قانونی شرکت، از طریق ایفای وظایف ومسئولیتهای حقوقی مقرر برای مدیرعامل، در اساسنامه وسایر قوانین ومقررات جاری کشور.


  ب) اهم وظایف واختیارات :


  - اتخاذ وتدابیر وتصمیمات مقتضی در انجام اقدامات حقوقی مناسب، به منظور تحصیل وحفظ منافع ومصالح شرکت.
  - اظهارنظر، مشارکت ونظارت حقوقی در تهیه وتنظیم قراردادهای داخلی و خارجی شرکت.
  - طرح و تعقیب دعاوی داخلی وخارجی سازمان  علیه اشخاص حقیقی وحقوقی
  - دفاع از حقوق شرکت در دعاوی مطروحه له یا علیه شرکت.
  - انجام کلیه امور ثبتی مربوط به شرکت.
  - کوشش در حل وفصل اختلافات شرکت با اشخاص حقیقی وحقوقی ونظارت وشرکت در مذاکرات مربوط به حل وفصل اختلافات مزبور، به منظور مصالحه یا ارجاع امر به داوری.
  - ایفای وظایف نمایندگی شرکت در کلیه مواد حقوقی.
  - تهیه وتنظیم لوایح قانونی ، تصویب نامه ها، اساسنامه ها، نظامنامه‌ها وآئین نامه‌های مورد نیاز سازمان.
  - کوشش در ایجاد هماهنگی در اتخاذ مواضع حقوقی یکسان در سطح شرکت.
  - تهیه گزارشهای لازم در زمینه‌های حقوقی جهت ارائه به معاونت اداری ومالی ومدیرعامل شرکت.
  - انتخاب وکیل با حق توکیل تا یک درجه( در موارد لازم) به منظور پیشبرد دعاوی ودفاع از حقوق شرکت.
  - گردآوری مجموعه قوانین، تصویب نامه ها، آئین نامه‌ها ومقررات حقوقی مرتبط با نیاز شرکت.
  - همکاری در مسائل حقوقی وموسسات و شرکتهای تابعه یا وابسته به شرکت در حد معرفی وکلاء و مشاوران حقوقی (حسب درخواست).


 • واحد طرحهای عمرانی شرکت کلیه امورفنی مربوط به قسمتهای مختلف ( انبارهای گندم – انبارهای برنج وقندوشکر _ مخازن روغن – سردخانه‌ها و000) را زیرنظرداشته وباتوجه به نیازمندی هرواحد درزمینه‌های ساختمانی وتأسیساتی نسبت به اخذ اعتبارازمرکز وانجام اموراقدام می‌نماید ، بطوری که درسال 87 حدود 000/000/500/4 اعتبار دریافت وهزینه نموده است .
  مجموعه‌های انبارروباز ، مخازن روغن وسردخانه کوثردرمجتمع شهید رجائی بندرعباس قراردارند به طوری که زمین آنها متعلق به اداره کل بنادرودریانوردی بوده وتجهیزات وتأسیسات آنها متعلق به شرکت بازرگانی دولتی میباشد ، سایرمجموعه‌ها مانند انبارهای قند وشکر ، برنج ، سردخانه شهید حقانی ، انبار20 هزارتنی گندم درمحدوده شهری واقع شده که متعلق به شرکت بازرگانی دولتی می‌باشند.
  هریک ازمجموعه‌های شرکت غله وخدمات بازرگانی منطقه 6 دارای پرسنل فنی هستند که زیرنظرمسئول آن مجموعه فعالیت می‌نمایند ودرنهایت برای انجام امورمحوله هماهنگی لازم درتمام موارد با واحد طرحهای عمرانی ازطریق مسئول مربوطه صورت می‌پذیرد0برای انجام کارهای خاص نیز ازپیمانکاران متناسب با نوع کاردعوت بعمل می‌آید که واحد طرحهای عمرانی مستقیما" برعملکرد آنان نظارت دارد.
  باتوجه به تعدد ماشین آلات شامل ( لودر ، تراکتور، لیفتراک برقی ودیزلی ، استاکر ، باسکول ، ترانسپورتر 000) وابنیه (انبارهای مختلف وسردخانه‌ها ومخازن روغن و000 )دراین شرکت هرگونه بازسازی وتعمیر وسرویس ونگهداری با هماهنگی این واحد انجام شده وهزینه‌های مربوطه نیز ازمحلهای مشخصی ( طرحهای عمرانی ، مستحدثات ملکی ،  قرارداد کارگزاری ، هزینه‌های تبعی ) پرداخت می‌گردد.
  درهمین راستا اسناد ومدارک مربوط به امورفنی دراین واحد بررسی وجمع آوری وبرای تحویل به تهران آماده سازی می‌گردد ، بطوری که صحت اسناد منوط به تائید این واحد می‌باشد.
  ضمنا" کلیه مکاتبات درخصوص پروژه‌های استانی دراستانهای هرمزگان وکرمان ازجمله پروژه سیلوی سازی 50 هزارتنی سیرجان و30 هزارتنی ارزوئیه بافت ، تهیه ونصب ماشین آلات و000 توسط این واحد صورت گرفته وپیشرفت فیزیکی پروژه هازیرنظرمی باشد.

 • مدیریت کنترل کیفی به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های شرکت غله وخدمات بازرگانی منطقه 6 سعی نموده است در راستای پیشبرد اهداف وبرنامه‌های توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، وفرهنگی وبا بهره گیری از راهنماییهای موثر مسئولین وکوشش همکاران صدیق گامهایی رادرجهت ایفای هرچه بهتر ومطلوب‌تر وظایف ومسئولیت‌های خود که کنترل کیفی گندم ، آرد ونان در سرلوحه آن میباشد بردارد ودراین راستا علاوه بر وظایف محوله ، نسبت به کنترل کیفی محمولات وارده از سایر کشورها وانتقال به اقصی نقاط میهن پهناورمان ، به دلیل مجاورت با خلیج نیلگون فارس و بندرشهیدرجایی (مبداء حمل محمولات به سایر نقاط ایران عزیز) نیز اقدام نماید.

  فعالیت‌های انجام گرفته در حوزه واحدکنترل کیفی شرکت :

  • کنترل کیفی گندم مازاد برمصرف کشاورزان استان
  • کنترل محمولات خریداری شده ازکشورهای خارج
  • کنترل کیفی ومبارزه با آلودگی ناشی از آفات انباری محمولات ذخیره شده
  • انجام امورضدعفونی محمولات آلوده کشتی وانبارهای گندم وبرنج
  • نظارت برکیفیت گندم‌های ارسالی به کارخانجات آرد
  • بازرسی وکنترل کیفی تولیدات کارخانجات آرد استان
  • بازرسی وکنترل کمی وکیفی واحدهای پخت نان استان
  • نظارت برامربهسازی وبازسازی واحدهای پخت نانپیوندها

نظرسنجی

کیفیت خدمات شرکت غله منطقه شش را چگونه ارزیابی می کنید؟
 •  
 •  
 •  
 •